De Stichting Jits Bakker Collectie


Motiveren, inspireren en emotioneren
DE OPRICHTING

Toegankelijkheid


De Stichting Jits Bakker Collectie is door de internationaal gerenommeerde kunstenaar Jits Bakker (overleden 5 juni 2014) per testament zelf opgericht, om zijn werk te beschermen en voor het publiek toegankelijk te maken, de mens te inspireren en te emotioneren. Een groot deel van zijn levenswerk is ondergebracht in deze Stichting. De Stichting beoogt het algemeen nut.

De Stichting is gevestigd in het atelier ‘de kooi’ aan de Holle Bilt 16-18 in De Bilt. In dit atelier heeft Jits Bakker het grootste deel van zijn leven gewerkt en gewoond.


DOELSTELLINGEN

Instandhouding


De Stichting Jits Bakker Collectie heeft als statutaire doelstelling:

a. Het toegankelijk maken voor het publiek van de collectie kunstwerken van kunstenaar Jits Bakker, en andere door de stichting in eigendom en/of beheer gehouden werken van hem, onder andere door middel van het tentoonstellen en in bruikleen geven van deze werken, alsmede het beheer en de exploitatie hiervan;

b. Het in stand houden van de collectie van Jits Bakker;

c. Het beheer van de rechten van intellectuele eigendom op het werk van Jits Bakker, waaronder auteursrechten en persoonlijkheidsrechten;

d. Het beheer en het ontsluiten van het archief van Jits Bakker, waaronder begrepen de correspondentie, materialen, fotografische en eventuele filmische werken en ideeschetsen en alle andere zaken van persoonlijke en/of intellectuele aard, voor zover die in het beheer en/of eigendom zijn bij de stichting;


HET BESTUUR

Het bestuur en de adviesraad


De Stichting Jits Bakker Collectie heeft een bestuur om de activiteiten aan te sturen samen met de vele vrijwilligers. Het bestuur is per 1 december 2022 als volgt samengesteld:

• Voorzitter: Dhr. T.F.A. (Tibo) van de Zand BAE
• Secretaris: Mevr. drs. W. (Wilma) van der Veen - Dijkstra
• Penningmeester: Dhr. S.W. (Steven) Prins
• Lid: Dhr. G.R. (Robert) Bakker
• Lid: Mevr. E.A. (Ella) Prins - van der Put

Adviesraad:
Een Raad van Advies is samengesteld uit personen die de Stichting Jits Bakker Collectie een warm hart toedragen en een bijdrage kunnen leveren aan het goed functioneren van de Stichting. De leden van de Adviesraad kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur.

• Dhr. K. (Karel) Beesemer
• Mevr. drs. F. (Frederieke) Jeletich - Visser
• Dhr. drs. J.H. (Jan Hendrik) Klein Molekamp
• Dhr. drs. P.V. (Paul) van der Linden
• Dhr. A.J.F. (Broos) Schnetz
• Dhr. mr. R.A. (Rob) Salomé
• Dhr. ing. P.H. (Paul) Tirion
• Mevr. drs. R.W. (Roosmarijn) Ubink
• Dhr. H. (Herman) Vonhof, Atlanta USA


BELEIDSPLAN

Algemeen nut


Het beleid van de Stichting Jits Bakker Collectie is gericht op het verwezenlijken van haar doelstellingen. Met name door het tentoonstellen en voor het publiek toegankelijk maken van het omvangrijke oeuvre van kunstenaar Jits Bakker, en het in stand houden van zijn atelier en beeldentuin in De Bilt. De Stichting Jits Bakker Collectie beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten uit de activiteiten van de stichting.

De bestuurders van de Stichting Jits Bakker Collectie ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

De administratie van de Stichting wordt gevoerd door de secretaris en de financiële administratie door de penningmeester. Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld door de penningmeester en ter goedkeuring aan het bestuur voorgedragen.

Goedkeuring gebeurt in een bestuursvergadering door ondertekening van de jaarrekening door alle bestuursleden. Publicatie vindt plaats via de website.


BELEIDSPLAN 2020 - 2023

Toekomstvisie


Het beleidsplan 2020 - 2023 kunt u uitvoerig lezen bij de daarvoor bestemde button na deze tekst. Het beleidsplan - aansluitend op de statutaire doelstellingen van de stichting - is op hoofdlijnen als volgt samen te vatten:

• Primair het beheren van - per testament - door Jits Bakker geschonken kunst, die door hem is vervaardigd;

• Zijn kunst toegankelijk maken voor een groot publiek;

• Het beschermen van het intellectueel eigendom van deze collectie;

• Zijn archief beheren en ontsluiten.

Dit beleid wordt vormgegeven door:

• Het geven van rondleidingen in het atelier ‘de kooi’ en bijbehorende beeldentuin;

• Educatie over kunst en inspiratie van de kunstenaar Jits Bakker;

• Het houden van tentoonstellingen over het leven en werken van Jits Bakker;

• De combinatie van het Beeldenpark ‘Beerschoten’ met een aan de Provincie Utrecht geschonken collectie en het atelier ‘de kooi’ samen tot een prachtige en natuurlijke bezoekplek te maken voor kunst;

• Pers en media te activeren - samen met JitsArt - om daarmee de werken van Jits Bakker levend te houden voor een groot publiek.


HET BELEIDSPLAN

Download het volledige BeleidsplanJAARREKENING 2019

Download de jaarrekeningJAARREKENING 2018

Download de jaarrekeningJAARREKENING 2017

Download de jaarrekeningJAARREKENING 2020

Download de jaarrekeningJAARREKENING 2021

Download de jaarrekeningJAARVERSLAG 2022

Download de jaarrekeningJAARVERSLAG 2023

Download de jaarrekeningMAATSCHAPPIJ

Inspiratie en educatie


Jits was als mens en kunstenaar zeer maatschappelijk sociaal betrokken, en nam veelvuldig deel aan maatschappelijke initiatieven en activiteiten. Zo was zijn atelier en beeldentuin in De Bilt een geliefde plek voor velen. Jaarlijks hield hij daar een open atelier. Met name de traditionele kersttentoonstellingen werden jaarlijks door vele duizenden bezoekers bezocht. Ook de jeugd van diverse scholengemeenschappen namen jaarlijks deel aan rondleidingen- en educatieve projecten in Jits’ atelier en beeldentuin, en dat gebeurt nog steeds.

Stichting Jits Bakker Collectie

Post- en bezoekadres
De Holle Bilt 16-18
3732 HM De Bilt
KvK nummer: 62967215
Bankrekening: NL73 RABO 0304 8138 69
RSIN: 855032728

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Contact met de Stichting


E-mail: info@jitsbakkercollectie.com
Tel.: +31 (0)6 30007368

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief


© Stichting Jits Bakker Collectie