De Stichting Jits Bakker Collectie


Motiveren, inspireren en emotioneren
DE OPRICHTING

Toegankelijkheid


De Stichting Jits Bakker Collectie is door de internationaal gerenommeerde kunstenaar Jits Bakker zelf opgericht, om zijn werk te beschermen en voor het publiek toegankelijk te maken, de mens te inspireren en te emotioneren. Een groot deel van zijn levenswerk is ondergebracht in deze Stichting. De Stichting beoogt het algemeen nut.


DOELSTELLINGEN

Instandhouding


De Stichting Jits Bakker Collectie heeft ten doel:

a. Het toegankelijk maken voor het publiek van de collectie kunstwerken van kunstenaar Jits Bakker, en andere door de stichting in eigendom en/of beheer gehouden werken van hem, onder andere door middel van het tentoonstellen en in bruikleen geven van deze werken, alsmede het beheer en de exploitatie hiervan;

b. Het in stand houden van de collectie van Jits Bakker;

c. Het beheer van de rechten van intellectuele eigendom op het werk van Jits Bakker, waaronder auteursrechten en persoonlijkheidsrechten;

d. Het beheer en het ontsluiten van het archief van Jits Bakker, waaronder begrepen de correspondentie, materialen, fotografische en eventuele filmische werken en ideeschetsen en alle andere zaken van persoonlijke en/of intellectuele aard, voor zover die in het beheer en/of eigendom zijn bij de stichting;


BELEIDSPLAN

Algemeen nut


Het beleid van de Stichting Jits Bakker Collectie is gericht op het verwezenlijken van haar doelstellingen. Met name door het tentoonstellen en voor het publiek toegankelijk maken van het omvangrijke oeuvre van kunstenaar Jits Bakker, en het in stand houden van zijn atelier en beeldentuin in De Bilt. De Stichting Jits Bakker Collectie beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door alle bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.

De bestuurders van de Stichting Jits Bakker Collectie ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten worden niet vergoed, tenzij voorafgaande goedkeuring is binnen het bestuur. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

De administratie van de Stichting wordt gevoerd door de secretaris en de financiële administratie door administratiekantoor Huijbers te Wageningen.

De Stichting is momenteel bezig met de ontwikkeling van activiteiten die voortvloeien uit haar doelstellingen. Jaarlijks zal hiervan verslag worden gedaan.

De financiële verantwoording, waarin de daadwerkelijke en de te verwachten bestedingen zijn opgenomen, wordt jaarlijks opgesteld en gepresenteerd.


HET BELEIDSPLAN

Download het volledige BeleidsplanFINANCIELE VERANTWOORDING

Download de financiële verantwoordingJAARREKENING 2018

Download de jaarrekeningMAATSCHAPPIJ

Inspiratie en educatie


Jits was als mens en kunstenaar zeer maatschappelijk sociaal betrokken, en nam veelvuldig deel aan maatschappelijke initiatieven en activiteiten. Zo was zijn atelier en beeldentuin in De Bilt een geliefde plek voor velen. Jaarlijks hield hij daar een open atelier. Met name de traditionele kersttentoonstellingen werden jaarlijks door vele duizenden bezoekers bezocht. Ook de jeugd van diverse scholengemeenschappen namen jaarlijks deel aan rondleidingen- en educatieve projecten in Jits’ atelier en beeldentuin, en dat gebeurt nog steeds.

Stichting Jits Bakker Collectie

Post- en bezoekadres
De Holle Bilt 16-18
3732 HM De Bilt
KvK nummer: 62967215
Bankrekening: NL73 RABO 0304 8138 69
RSIN: 855032728

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Contact met de Stichting


E-mail: info@jitsbakkercollectie.com
Tel.: +31 (0)30 2202378

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief


© Stichting Jits Bakker Collectie